To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Jak angażować mieszkańców w rozwój miasta - doświadczenia budżetów partycypacyjnych
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt "Budżet partycypacyjny dla zrównoważonego rozwoju w stolicach krajów wyszehradzkich (PBV4), która odbędzie się 25 października br., w Collegium Civitas, Pl. Defilad 1 (PKIN), XII piętro, Aula A.


Collegium Civitas wraz z czterema organizacjami pozarządowymi ze stolic wyszehradzkich - Agora CE, Praga, Utopia, Bratysława, Mindspace, Budapeszt, Inicjatywy, Warszawa - zapraszają do wymiany doświadczeń na temat budżetów partycypacyjnych, zaangażowania obywateli i ich aktywizacji na rzecz rozwoju najbliższego otoczenia. Celem konferencji jest przedstawienie wyników projektu, omówienie najczęstszych problemów związanych z partycypacją obywatelską w miastach V4 oraz dyskusja o perspektywach dla budżetu partycypacyjnego na przyszłość.Projekt realizowany w ramach Visegrad Grants - dofinansowany przez International Visegrad Fund.Feel invited to come!
Conference summarizing the project
"Participatory budget for sustainable development in the capitals of the Visegrad countries (PBV4)"
Collegium Civitas, together with four non-governmental organizations from Warsaw, Prague, Bratislava and Budapest, invite to exchange experiences on involving residents in the life and development of the city. The aim of the conference is to present the results of the project, discuss the most common problems related to civic participation in V4 cities.
We will also summarize the 5 years of the participatory budget in Warsaw - we invite you to discuss the current shape of the Warsaw participatory budget and its future prospects.
Does the participatory budget fulfill its tasks? What would we like to improve?The project implemented under the Visegrad Grants - co-financed by the International Visegrad Fund.


Program konferencji:

9.30 Rejestracja

10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji - słowo wstępne: o projekcie "Budżet partycypacyjny na rzecz zrównoważonego rozwoju miast V4" i jego wynikach. - Anna Sudolska-Bytof, Inicjatywy, Collegium Civitas, Warszawa

Sesja I. Budżet partycypacyjny i partycypacja obywatelska. Doświadczenia krajów wyszehradzkich.

10.10 - 10.50 Innowacje w zarządzaniu lokalnym: jak rozpowszechnić ideę budżetu partycypacyjnego w całym mieście. Przypadek Pragi, Vojtěch Černý, Agora CE, Praga
10.50 - 11.30 Budżetowanie partycypacyjne z perspektywy rady miejskiej i organizacji pozarządowych. Obszary potencjalnych konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Przypadek Bratysławy, dr Eva Riecanska, Utopia, Bratysława

11.30 - 11.50 przerwa kawowa

11.50 - 12.30 Jak aktywować mieszkańców w mieście bez budżetu partycypacyjnego? Przypadek Budapesztu, Ádám Kobrizsa, Mindspace, Budapeszt
12.30 - 13.10 Różne systemy partycypacji obywatelskiej. Szanse i bariery włączania obywateli w sprawy publiczne, dr Robert Sobiech, Collegium Civitas, Warszawa

Pytania od publiczności.

13.45 - 14.30 obiad

Sesja II. Przyszłość warszawskiego PB. Czego nauczyliśmy się przez ostatnie 5 lat i co możemy zrobić lepiej.

W dyskusji udział wezmą: Maria Jagaciak (Stocznia), Dariusz Kraszewski (Fundacja Batorego, Rada ds. budżetu partycypacyjnego), Justyna Piwko (Centrum Komunikacji Społecznej), dr Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich, Collegium Civitas).

Moderator: dr Robert Sobiech

14.30 - 15.30 Dyskusja panelowa - Część I
Budżet partycypacyjny funkcjonuje w Warszawie od 5 lat. To dobry moment, aby podsumować przeprowadzone edycje, wskazując na główne sukcesy i główne problemy.

15.30 - 16.30 Dyskusja panelowa - Część II
Jakie są perspektywy dla budżetu partycypacyjnego? Czy Warszawa może być przykładem dla innych miast?


Więcej na temat projektu http://pbv4.civitas.edu.pl/Agenda
9.30 - 10.00 Registration
10.00 - 10.10 Opening word - about the project "Participatory Budgeting for Sustainable Development of V4 Capital Cities" and its results, Anna Sudolska-Bytof, Collegium Civitas, Inicjatywy, Warsaw
Session I. Participatory Budget and civic participation. The experiences of Visegrad countries.
10.10 - 10.50 Local governance innovations: how to spread the idea of participatory budgeting across the city. The case of Prague, Vojtěch Černý, Agora CE, Prague
10.50 - 11.30 Participatory budgeting from the perspective of the city council and NGOs. Areas of potential conflicts and methods of their resolutions. The case of Bratislava, Eva Riecanska, PhD, Utopia, Bratislava
11.30 - 11.50 Coffee break
11.50 - 12.30 How to activate inhabitants in a city without participatory budgeting? The case of Budapest, Márti Sipos, Mindspace, Budapest
12.30 - 13.10 Different systems of civic participation. Opportunities and barriers to including citizens in public affairs, Robert Sobiech, PhD, Collegium Civitas, Warsaw
Questions from the audience
13.45 - 14.30 Lunch break
Session II. The future of the Warsaw PB. What have we learned for the last 5 years and what can we do better.
The session propose a two-part discussion with Invited panellists representing local NGOs and institutions engaged in the creation of the Warsaw PB system.
14.30 - 15.30 Panel discussion - Part I
The participatory budget has been functioning in Warsaw for 5 years. It is a good moment to sum up the carried out editions, pointing out the major successes and the major problems.
15.30 - 16.30 Panel discussion Part II
What are the perspectives for the future of participatory budget? Can Warsaw be an example for the other cities?
16.30 - 17.15 Questions from the audience
17.15 - 17.30 Concluding remarks and closing of the conference
Find more about the project and its results at http://pbv4.civitas.edu.pl/

How to Engage People in City Development. The Experiences of Participatory Budgets

The conference summing-up and presenting the results of the project
"Participatory Budgeting for Sustainable Development of V4 Capital Cities"

Collegium Civitas together with four NGOs from the Visegrad Capital Cities - Agora CE, Prague, Utopia, Bratislava, Mindspace, Budapest, Inicjatywy, Warsaw - exchange their experiences about participatory budgets, citizens' engagement and their activation for the development of the nearest surroundings. The conference aims at presenting the results of the project, discuss the most common problems connected with civic participation in V4 cities and the perspectives for the future of the participatory budget.

The project realised in the frame of the Visegrad Grants

25th October 2018
Collegium Civitas, Warsaw, Palace of Culture and Science,
12th floor, Hall A, form 10 a.m. to 4.30. p.m.


Agenda

9.30 - 10.00 Registration

10.00 - 10.10 Opening word - about the project "Participatory Budgeting for Sustainable Development of V4 Capital Cities" and its results, Anna Sudolska-Bytof, Collegium Civitas, Inicjatywy, Warsaw

Session I. Participatory Budget and civic participation. The experiences of Visegrad countries.

10.10 - 10.50 Local governance innovations: how to spread the idea of participatory budgeting across the city. The case of Prague, Vojtěch Černý, Agora CE, Prague

10.50 - 11.30 Participatory budgeting from the perspective of the city council and NGOs. Areas of potential conflicts and methods of their resolutions. The case of Bratislava, Eva Riecanska, Utopia, Bratislava

11.30 - 11.50 Coffee break

11.50 - 12.30 How to activate inhabitants in a city without participatory budgeting? The case of Budapest, Ádám Kobrizsa, Mindspace, Budapest

12.30 - 13.10 Different systems of civic participation. Opportunities and barriers to including citizens in public affairs, Robert Sobiech, Collegium Civitas, Warsaw

Questions from the audience

13.45 - 14.30 Lunch break

Session II. The future of the Warsaw PB. What have we learned for the last 5 years and what can we do better.

Discussion with invited experts: Maria Jagaciak (Stocznia), Dariusz Kraszewski (Batory Foundation, Council for Participatory Budget), Justyna Piwko (Centre for Social Communication), Tomasz Potkański (Association of Polish Cities, Collegium Civitas).
Moderator: Robert Sobiech

14.30 - 15.30 Panel discussion - Part I

The participatory budget has been functioning in Warsaw for 5 years. It is a good moment to sum up the carried out editions, pointing out the major successes and the major problems.

15.30 - 16.30 Panel discussion Part II

What are the perspectives for the future of participatory budget? Can Warsaw be an example for the other cities?

Concluding remarks and closing of the conference

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa